TARIFAT PËR BLERJE PËRMES SHTËPISË SË ANKANDEVE KOSOVA (SHAK)

APLIKUESIT / BLERËSIT

Provizionit për artikull të blerë nga çmimi i blerjes 18%, minimum €1 (15.25% + TVSH)
Blerja e veturave deri në madhësinë e furgonit 6%, minimum €50 (5.08% + TVSH)
Blerja e veturave të madhësisë më të madhe se e furgonit 6%, minimum €100 (5.08% + TVSH)
Deponimi më i lartë për artikull ose për metër katror për ditë (Tërheqje me vonesë) €2 (€1.69 + TVSH)
Parkim për vetura për ditë (Tërheqje me vonesë) €6 (€5.08 + TVSH)

RREGULLORJA E ANKANDIT TË DREJTPËRDREJTË

Definicionet ShAK:

Shtëpia e Ankandeve Kosova Shitësi: Personi i cili shet artikuj nëpërmjet ShAK-ut

Llot/Artikull: Artikulli i ofruar për shitje në ShAK

Numri i llotit: Numri unik i cili i vendoset secilit artikull për shitje për nevoja të identifikimit

Provizioni i Furnitorit: Shuma e pagueshme nga Shitësi ShAK-ut për shitje të Llotit, e llogaritur nga çmimi i çekanit, sipas tarifave në fuqi, plus TVSH

Ofertë: Një sinjal, i pranueshëm për drejtuesin e ankandit, që tregon një shumë të caktuar për një Llot të ofruar

Ofertuesi: Personi i kualifikuar për të marrë pjesë në ankand i cili identifikohet me një numër unik

Blerësi: Ofertuesi i pranueshëm nga drejtuesi, cili jep ofertën më të lartë e cila arrin ose tejkalon çmimin rezervë të përcaktuar nga Shitësi

Çmimi Rezervë: Çmimi minimal për shitjen e një Lloti, i dakorduar në mes të Shitësit dhe ShAK-ut

Çmimi i Çekanit: Oferta më e lartë në momentin që çekani bie, përjashtuar të gjitha provizionet

Çmimi i Blerjes: Çmimi i çekanit plus provizioni i Blerësit, TVSH e aplikueshme, ngarkesat dhe shpenzimet tjera që mund të jenë të aplikueshme sipas Tariforës në fuqi

Provizioni i Blerësit: Shuma e paguar nga Blerësi ShAK-u për blerjen e artikullit; e llogaritur në Çmimin e Çekanit plus të gjitha provizionet dhe shpenzimet e aplikueshme nga Tariforja

Të Ardhurat nga Shitja: Shuma neto e pagueshme Shitësit e që do të jetë; Çmimi i çekanit  minus  Provizioni i Furnitorit sipas Tariforës në fuqi dhe të gjitha shumat tjera që i takojnë ShAK-ut. Depozitat e ofertave që nuk përfundojnë me shitje (ofertat e dështuara) nuk bëjnë pjesë në Të Ardhurat nga Shitja

Tariforja: Dokumenti që përcakton tarifat, provizionet dhe ngarkesat tjera ngarkuar nga ShAK-u. Të përdoret bashkë me këtë Rregullore. Mund të ndërrohet në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak

Vendimet e Drejtuesit të Ankandit Janë Përfundimtare

Të Përgjithshme

 • Kjo Rregullore mund të ndërrohet në çdo kohë dhe pa njoftim Me hyrjen në fuqi të Rregullores së re shfuqizohen të gjitha Rregulloret e përparshme. Secila rregullore duhet të përmbaje datën e hyrjes në fuqi dhe datën e Rregullores së përparshme që e shfuqizon/zëvendëson.
 • Kjo Rregullore është efektive nga data 1 Janar 2020 dhe është Rregullorja e dyt ë për ankand të drejtperdrejtë.
 • Artikujt që shiten nëpërmjet ShAK-ut ofrohen në parimin ‘Siq Janë’. Nuk jepet kurfarë garancioni për Çdo informatë e dhënë për artikujt e ofruar në shitje duhet të konsiderohet e pa sigurtë dhe e pa saktë.
 • Personat mbi moshën 18 vjeçare kanë të drejtë të marrin pjesë në
 • Veturat dhe gjërat personale janë në rrezik të pronarit gjatë kohës që janë në hapësirat e ShAK-ut.
 • ShAK-u është përgjegjës për artikujt e ofruar për shitje në lartësinë e vlerës së pritshme të shitur e më së shumëti në çmimin rezervë të caktuar nga Shitësi.
 • Shiqimi i artikujve mund të bëhet deri në momentin e fillimit të Një fotografi e secilit llot do të shfaqet gjatë ankandit.
 • Webfaqja e vetme e ShAK-ut është ankandet.com, numri telefonit 045 600 050 dhe faqja zyrtare e Facebook-ut është facebook.com/ankandet.
 • ShAK-u ka të drejtë të anulojë ndonjë ankand, të shkurtojë apo të zgjasë kohën e shqimit ose të ndërojë datën e ankandit në çdo kohë.
 • Të gjitha pagesat me kartela bankare mund të kenë një shumë shtesë (referohuni tek Tariforja).
 • Te gjithë ofertuesit duhen të regjistrohen paraprakisht, të paraqesin dokument identifikues dhe të paguajnë depozitë nëse kërkohet.
 • Ofertat duhen te bëhen qartë nëpërmjet ngritjes së kartelës me numër Sigurohuni që drejtuesi e sheh dhe e kupton se jeni duke ofertuar.
 • Ofertat nuk merren parasyshë pas përfundimit të ankandit.
 • Blerësit dhe Shitësit janë përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe implikimet tatimore, të TVSH-së, doganore e të ngjashme që rrjedhin nga shit-blerja nëpërmjet
  -ShAK-u nuk merr parasyshë cfarëdo obligimi,taksa apo detyrime/borxhe tjera.
 • Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet tjera të paraqitura në katalog janë vetëm për orientim dhe nuk duhet të merren për të – Punëtorët, pronarët, agjentët e ShAK-ut si dhe anëtarët e familjes së tyre nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ankand.

Ankandi i drejtpërdrejtë

 • Pjesëmarja në ankand lejohet në diskrecion të plotë të ShAK-ut. ShAK-u mund të kërkojë nga klientët të bëjnë depozitën paraprake dhe mund të vendosë nëse depozita bëhet me para të gatshme apo përmes bankës.
 • Në rast se ndonjë artikull ka çmim rezervë, artikulli nuk do shitet më pak se ky çmim. Ky çmim është konfidencial dhe ShAK-u vendos nëse do ta bëjë
 • Drejtuesi ka të drejtën të largojë ndonjë person nga salla, të kërkojë që pagesa e plotë të bëhet paraprakisht, të refuzojë ndonjë ofertë, avancojë ofertat sipas vendimit të vet, të tërheqë, të ndajë apo të grupojë

Blerësit

 • Në rast se Blerësi nuk i përmbush detyrimet e veta pas ofertimit, depozita
 • Blerësi ka parasysh se faturat e gjeneruara gjatë ankandit apo menjëherë pas tij mund të kenë gabime dhe mund të rishiqohen/korigjohen.
 • Nëse ofertuesi nuk është regjistruar paraprakisht, duhet të furnizojë ShAK-un me: emrin, adresën, detajet e bankës dhe dëshminë e
 • -Nese ofertuesi është përson juridik/kompani duhet të furnizojë ShAK-un me të dhënat e biznesit:Çertifikata e biznesit,certifikaten e numri fiskal dhe informatat e biznesit. Në rast se ofertuesi nuk është pronar i duhet autorizim nga ana e kompanise.
 • Të gjitha pretendimet në lidhje me pronësinë, prezantimin e shtrembëruar e të ngjashme duhet bërë në afat kohor dyjavor pas përfundimit të
 • Pagesat duhen të bëhen nëpërmjet llogarisë zyrtare të ShAK-ut.
 • Blerësit do të i lëshohet fatura në momentin e tërheqjes së artikujve të blerë. Fatura do të përfshijë: emrin dhe mbiemrin e Blerësit, përshkrimin e artikullit të blerë dhe shuma e Fatura do të vuloset dhe nënshkruhet nga përfaqësuesi i ShAK-ut.
 • Pagesat duhet të bëhen brenda 3 ditë pune pas ditës së ankandit në xhirollogarinë zyrtare të ShAK-ut. Luteni të shënoni emrin e Blerësit dhe numrin e Llotit në përshkrim të pagesës
 • ShAK-u ka të drejtë të refuzojë blerjen e cilitdo Llot në qoftë se të gjitha ofertat nuk
 • Transporti i artikujve nga ShAK-u është përgjegjësi e Blerësit. Në qoftë se ShAK-u propozon transportues, mjeshtër apo ngjashëm, nuk merr përgjegjësi për shërbimet e dhëna.
 • Para se të bëhet tërheqja e artikujve të fituar, pagesa e plotë duhet bërë në xhirollogarinë e Klientëve të ShAK-ut.
 • Tërheqja e artikujve duhet të bëhet brenda 3 ditë pune pas ditës së Në rast se nuk bëhet kjo, ShAK-u ka të drejtë të aplikojë tarifat e deponimit (shih Tariforen) apo të vendosë artikullin në ankandin e ardhshëm. – ShAK-u dhe të gjithë të punësuarit e tij nuk mbajnë përgjegjësi për çfarëdo dëmtimi apo humbje të artikujve.
 • Në rast se Blerësi nuk bën pagesën dhe tërheq artikullin brenda 5 ditë pune pas përfundimit të ankandit, ShAK ka të drejtën të vazhdojë me një nga këto veprime pa e njoftuar më tutje Blerësin:
 • Vendosja e artikullit në ankandin e ardhshëm
 • Shitja një pjesëmarrësi tjetër, i cili pajtohet të paguaj ofertën më të lartë
 • Deponojë artikullin duke aplikuar tarifat e deponimit, sipas Tarifores në fuqi

Pjesëmarrja në ankand të drejtpërdrejtë

 • Ofertuesit këshillohen të kontrollojnë artikujt para fillimit të ankandit dhe të sigurohen për gjendjen e tyre paraprakisht. Gjatë kësaj kohe, ofertuesi është i këshilluar t’i bëjë të gjitha pyetjet rreth pronësisë, çështjeve ligjore e të
 • Blerësit potencialë  këshillohen  të  marrin  pjesë personalisht  në Në rast se nuk kanë mundësi  të  marrin pjesë, ShAK-u do të ofertojë në vend të tyre pas plotësimit të formës: “Oferta në rast të Mungesës” e cila nënshkruhet dhe i dorëzohet ShAK-ut së paku një ditë para ankandit.
  Të gjitha  informatat nga blerësit/shitësit janë konfidenciale dhe nevojiten vetëm për proceduart e brendshme të kompanisë.

Pjesëmarrja në ankand të drejtpërdrejtë

 • ShAK-u ka të drejtën e plotë mbi: pranueshmërinë e Llotit për shitje, datën e ankandit, mënyrën dhe llojin e ankandit, përshkrimin në katallog dhe çdo gjë tjetër që lidhet me shitjen e Llotit në
 • ShAK-u ka të drejtën të tërheq nga shitja, të ndajë apo të grupojë llotet për shitje gjatë
 • ShAK-u ka të drejtë të anulojë shitjen e artikujve në rast të evidentimit të Parregullësive,mungesen e dokumentacioneve apo pronësise
 • Furnitori ka parasysh dhe pajtohet që ShAK-u mer provizion edhe nga Blerësi.
 • Furnitori deklaron se artikujt janë ligjërisht të tyre, të lira nga pengu ose ka të drejtën ligjore të i shesë. – Furnitori ka për detyrë të organizojë transportin e artikujve deri në
 • Në rast se furnitori dëshiron të vendos Çmim Rezervë në Llot, ShAK-u duhet të njoftohet së paku një ditë para fillimit të
 • Pagesa e të Ardhurave nga Shitja do të i bëhet Furnitorit brenda tridhjetë ditësh pas ditës së ankandit, neto nga të gjitha shpenzimet dhe provizionet përkatëse.
 • Furnitori ka të drejtë të tërheq artikullin e pa shitur pas ankandit të parë, mirëpo aplikohen shpenzimet administrative sipas Tarifores në
  -Furnitori nuk ka të drejtë të tërheq artikullin para ankandit të pare,në rast të tërheqjes aplikohen shpenzimet administrative sipas Tarifores në fuqi.
 • Artikujt e pa shitur mund të mbesin për ankandin e rradhës mirëpo tarifat e deponimit sipas Tariforës do aplikohen. Në rast se ka çmim rezervë në artikull, ky çmim rezervë do të përgjysmohet në ankandin e dytë. Në rast se artikulli nuk shitet në ankandin e dytë atëherë artikulli shitet pa çmim